Disclaimer

Deze website is van ……… in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel .

Aansprakelijkheid

Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld maar kunnen niet garanderen dat deze volledig, juist en/of actueel is. Een belangrijk deel van de website, waaronder de reviews, is afkomstig van gebruikers van de website. Deze gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de reviews. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te houden voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de website en de daarop gepubliceerde reviews.

Reviews van onze gebruikers

De reviews op onze sites zijn gebaseerd op de eigen (recente) ervaring van de gebruikers. Wij stellen aan de reviews een aantal eisen, zoals:

  1. a)   de inhoud van de review mag niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet zijn;
  2. b)   de review mag er niet toe leiden dat anderen, waaronder het bedrijf waarover een review wordt afgegeven, onheus worden bejegend, bijvoorbeeld doordat discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten wordt geplaatst;
  3. c)   de review mag geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon, bevatten.

De betrouwbaarheid van de reviews is voor een groot deel afhankelijk is van het aantal reviews dat een bedrijf krijgt. Onze klanten (bedrijven) hebben dan ook de mogelijkheid om hun klanten actief (per mail) uit te nodigen voor het plaatsen van een review. Het is bedrijven niet toegestaan om hun medewerkers, vrienden, familie of kennissen uit te nodigen voor het plaatsen van een review, om zodoende meer of betere reviews te verkrijgen. Zodra wij het vermoeden hebben dat een beoordeling door het bedrijf zelf is geschreven, spreken wij het bedrijf hier op aan en verwijderen deze beoordeling direct. Als dit ongewenst gedrag zich herhaaldelijk voor doet is dit een aanleiding om alle beoordelingen van het bedrijf te verwijderen.

Bedrijven kunnen zelf (negatieve) reviews verwijderen. Zij hebben daarnaast de mogelijkheid een reactie te geven op de (negatieve) review. Deze reactie verschijnt dan onder de review.

Wij hebben getracht zoveel mogelijk werkbare handmatige en technisch barrières te plaatsen die de betrouwbaarheid van onze website verhogen en de kans op misbruik verkleinen. Bovendien controleert onze redactie aanvullend op deze barrières steekproefsgewijs de reviews van onze gebruikers. Al deze controlemechanismen zorgen er voor een verbetering van de betrouwbaarheid en de echtheid van de reviews.

Eventuele klachten over een review kunnen bij ons gemeld door een mail te sturen naar info@keukenvinder.nl Klachten zullen worden getoetst aan de eisen die zijn neergelegd in onze Gebruiksvoorwaarden. Wij nemen de klacht alleen in behandeling als deze is vergezeld van een nadere onderbouwing met een uitleg waarom de review met de Gebruiksvoorwaarden in strijd is. Indien wij van mening zijn dat de klacht gegrond is kunnen wij over gaan tot verwijdering of aanpassing van de review. Wij zullen de gebruiker altijd per mail op de hoogte stellen van de klacht en de eventuele verwijdering of aanpassing. De gebruiker wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. KEUKENVINDER zal haar best doen om klachten binnen veertien dagen worden afgehandeld.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder begrepen de rechten op de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, woord, – en beeldmerken en alle overige materialen inclusief de combinaties daarvan berusten bij AWR Media, dan wel haar licentiegever(s). Zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze site, of enig onderdeel daarvan, te kopiëren of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden.

Wijzigingen

Wij kunnen te allen tijde deze disclaimer aanpassen en adviseren daarom deze tekst regelmatig te bekijken.

Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Gebruiksvoorwaarden

…………………….   ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Door je review in te vullen en op de ‘verzend’ button te klikken ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren je om deze Gebruiksvoorwaarden goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

Artikel 1 Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden hebben de onderstaande termen en uitdrukkingen (zowel en enkelvoud als in meervoud) de volgende betekenis:

Bedrijf: de onderneming waarvan de Gebruiker een product of dienst heeft afgenomen;

Enquête: een vragenlijst op basis waarvan Gebruiker een Review kan geven;

Gebruiker /Je: een natuurlijk persoon, ouder dan 16 jaar, die met KEUKENVINDER een overeenkomst heeft gesloten voor het plaatsen van Review;

Dienst: de overeengekomen dienst van KEUKENVINDER bestaande uit het verzamelen en publiceren van Reviews;

Review: een door Gebruiker geplaatste beoordeling van een Bedrijf, inclusief de ingevulde persoonlijke informatie (zoals voornaam, woonplaats, leeftijd of gekochte product);

Website: de website www.keukenvinder.nl.

Artikel 2 Plaatsen van Reviews en levering van de Dienst

2.1         KEUKENVINDER biedt je de mogelijkheid om via de Dienst Enquêtes in te vullen en een Review achter te laten.
2.2         Je Review (inclusief persoonlijke informatie) kan worden gepubliceerd op de Website, de website van het Bedrijf en in zoekmachines en/of websites van andere partners van KEUKENVINDER. De partners van KEUKENVINDER kunnen wijzigen. Zij zullen steeds op de Website bekend worden gemaakt.
2.3         De Review (inclusief de door jou ingevulde persoonlijke informatie) wordt alleen aan het betreffende Bedrijf verstrekt indien dit Bedrijf daarvoor met KEUKENVINDER een overeenkomst heeft gesloten. Het Bedrijf is in dat geval gerechtigd, doch niet verplicht, om de Reviews te publiceren op zijn website. Indien het Bedrijf tot publicatie van de Reviews overgaat dient hij alle Reviews te plaatsen; hij mag dus geen selectie maken. Het Bedrijf is gerechtigd om de Reviews in een eigen look en feel te publiceren.
2.4         KEUKENVINDER is gerechtigd om een wijziging aan te brengen in de Review of om deze te verwijderen, zonder dat je recht hebt op enige vorm van schadevergoeding. KEUKENVINDER kan dit bijvoorbeeld doen indien de tekst van de Review (onnodig) lang is, indien de door jou ingevulde persoonsgegevens niet correct zijn, indien je in strijd handelt met artikel 3 of indien het Bedrijf een klacht over de Review heeft ingediend, een en ander conform artikel 5.
2.5         Het Bedrijf is niet gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Reviews.
2.6         Door een Review op de Website te plaatsen verleen je KEUKENVINDER, een eeuwigdurend, onherroepelijk, royalty-free en onbeperkt recht om de Review in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden te gebruiken.

Artikel 3 Voorwaarden aan het gebruik van de Dienst

3.1         Je staat er voor in dat alle (persoons)gegevens die je in het kader van de Dienst verstrekt, zoals je naam, adres en e-mailadres volledig, juist en actueel zijn en dat je de Dienst uitsluitend voor jezelf gebruikt.
3.2         Je bent aansprakelijk voor de inhoud van je Reviews en garandeert dat:

de inhoud daarvan niet vals, bedrieglijk, frauduleus of op andere wijze onrechtmatig en/of in strijd met de wet is;

je met de Review anderen (waaronder het Bedrijf waarover je een Review geeft) niet onheus bejegent, bijvoorbeeld door het plaatsen van discriminerende, aanstootgevende of beledigende teksten;

de Review uitsluitend gebaseerd is op jouw eigen ervaring met het Bedrijf en deze ervaring niet langer dan 6 maanden geleden heeft plaats gevonden. Deze periode van 6 maanden is niet van toepassing indien je de Review plaatst naar aanleiding van een verzoek daartoe van het Bedrijf;

de Review niet bedoeld is als reactie op andere Reviews;

de Reviews geen persoonsgegevens, of andere beschrijvingen die te herleiden zijn tot een persoon bevat;

je de belangen en de goede naam van KEUKENVINDER en haar Dienst in het bijzonder, niet zult schaden.

Artikel 4 Persoonsgegevens

4.1         Via de Dienst verwerkt KEUKENVINDER persoonsgegevens van Gebruikers. KEUKENVINDER draagt er zorg voor dat de verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. KEUKENVINDER is verantwoordelijke voor deze verwerking en heeft deze aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
4.2         KEUKENVINDER draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de van toepassing zijnde (privacy)wetgeving. Het in Bijlage 1 opgenomen Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze gegevens door KEUKENVINDER.

Artikel 5 Klachtenprocedure

5.1         Indien een Bedrijf of een derde van mening is dat je Review in strijd is met de Gebruiksvoorwaarden, kan deze KEUKENVINDER per mail verzoeken om je Review te verwijderen. KEUKENVINDER zal je zo spoedig mogelijk per mail van de klacht op de hoogte stellen en je in de gelegenheid stellen om verweer te voeren. De klacht zal vervolgens binnen veertien dagen worden afgehandeld.
5.2         Tijdens de behandeling van de klacht kan de Review (tijdelijk) verwijderd worden.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1         Alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de Dienst (waaronder mede maar niet uitsluitend, begrepen de website van KEUKENVINDER, afbeeldingen, vormgeving en overige materialen) berusten bij KEUKENVINDER of haar licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats.
6.2         Je mag de Dienst uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze Gebruiksvoorwaarden staan beschreven. Je bent niet gerechtigd (onderdelen van) de Dienst op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in ander materiaal, een andere website of andere software of dienst te verwerken of te embedden, te onderwerpen aan reverse engineering, afgeleide producten of diensten te creëren dan wel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van de overeenkomst.
6.3         Je staat er voor in dat jouw Review of andere door jou ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat je gerechtigd bent deze materialen aan KEUKENVINDER ter beschikking te stellen.

Artikel 7 Uitsluiting garanties en Aansprakelijkheid KEUKENVINDER

7.1         Ofschoon wij met betrekking tot (de inhoud van) de Dienst de uiterste zorg nastreeft, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledigheden of onjuistheden in publicatie van je Review(s). KEUKENVINDER is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden in of ten aanzien van Dienst waaronder begrepen de Website.
7.2         KEUKENVINDER is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen. De totale aansprakelijkheid van KEUKENVINDER kan nimmer meer bedragen dan Euro 25,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) de kosten die je redelijkerwijs hebt moeten maken om de tekortkoming van KEUKENVINDER te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van KEUKENVINDER wel aan de overeenkomst beantwoordt, (ii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en (iii) redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

Artikel 8 Slotbepalingen

8.1         KEUKENVINDER is gerechtigd de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website op een andere wijze aan je bekend worden gemaakt. Indien je de wijziging niet accepteert kan je je gebruik van de Dienst per de datum waarop de wijziging ingaat beëindigen. De beëindiging leidt niet tot een verwijdering van de Reviews.
8.2         Op de overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Oost-Brabant.